Stanovy

STANOVENÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU www.mamaburza.sk

 

I. Úvodné ustanovenia

 

Online Portals, s.r.o.(ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správncom portálu, majiteľ, osoba poverená správou portálu a sprostredkovateľom kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Užívatelia“). Užívatelia tohto portálu sú v prvom rade fyzické osoby bez podnikateľského oprávnenia a ponúkajú na predaj svoje osobné hmotné veci, príp. hľadajú kúpou a komerční predajcovia, ktorí sú k predaju patrične oprávnení, a zároveň oboznámení s obchodnými podmienkami portálu. Komerční predajcovia sú užívatelia s podnikateľským oprávnením vrámci predaja a aktivít s ním spojených, služieb, majitelia kamenných obchodov a existujúcich e-shopov s tovarom zodpovedajúcim charakteru tohto portálu. Prevádzkovateĺ je zároveň redakčnou a kontrolnou zložkou publicistickej i diskusnej časti portálu, avšak nezodpovedá za publikované príspevky s odkazmi na materské stránky a ani za diskusné príspevky užívateľov.

 

II. Charakter a obsah portálu

Informácie na portáli majú len informatívny charakter, nemajú odporúčací charakter ani zaväzujúci.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu portálu.

Portál je priebežne aktualizovaný a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu kedykoľvek a akokoľvek bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

 

III. Obchodné vzťahy

Tovarom sa rozumie peniazmi oceniteľná vec, ktorú predávajúci ponúkne na predaj a/alebo ktorú prípadný záujemca o kúpu dopytuje prostredníctvom serveru, okrem predmetov, ktorých umiestnenie na stránke servera je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, a/alebo s týmito Stanovenými obchodnými podmienkami, a/alebo dobrými mravmi či verejným poriadkom vrátane služieb. Predávajúci nesmie ponúkať a/alebo dopytovať tovar nelegálneho pôvodu, alebo ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ portálu je len sprostredkovateľom kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod či legalitu predávaného tovaru, ani za jeho upotrebiteľnosť na účel, na ktorý je určený. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zodpovednosť za dodanie, odobratie a zaplatenie tovaru je plne na predávajúcom a kupujúcom. Prípadné reklamácie zakúpeného tovaru prostredníctvom serveru nie je možné uplatňovať u prevádzkovateľa, ale výhradne u predávajúceho.

Každý užívateľ potvrdzuje svojou registráciou a súčasne súhlasom, že sa oboznámil so stanovenými zmuvnými obchodnými podmienkami používania portálu www.mamaburza.sk, a že s nimi súhlasí.

Ostatné obchodné vzťahy týkajúce sa reklamy na portáli sú na dohode medzi prevádzkovateľom a subjektom objednávajúcim reklamný priestor.

 

IV. Osobné údaje

Prevádzkovateľ chráni súkromie každého užívateľa a zaručuje plnú ochranu všetkých získaných osobných údajov pred zneužitím.

Registračné údaje zadáva užívateľ pri registrácii na stránke www.mamaburza.sk/registracia. Sú to predovšetkým meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a adresa elektronickej pošty. Tieto informácie sú potrebné k identifikácii a autorizácii kupujúceho a používame ich na komunikáciu s užívateľom a na autorizáciu pri odpovediach na inzeráty. 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje užívateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté a sprístupnené len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

Súhlas užívateľa s používaním portálu je aj súhlasom pre prevádzkovateľa so spracovaním potrebných  osobných údajov a skutočnosť, že užívateľ súhlasí s týmito stanovenými obchodnými podmienkami portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie služieb servera užívateľmi či tretími osobami vrátane zneužitia osobných údajov užívateľa uvedených v inzerátoch, alebo získaných nelegálnym prienikom do systému stránok treťou osobou.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje nebude predávať, prenajímať ani inak poskytovať tretím osobám. Osobné údaje môžu byť použité výlučne prevádzkovateľom ku skvalitneniu služieb tohto internetového portálu.

Osobné dáta všetkých užívateľov sú dôverné.

Prevádzkovateĺ neposkytuje prihlasovacie údaje tretím stranám a prehlasuje, že bude osobné údaje užívateľov ochraňovať pred zneužitím.

Prevádzkovateľ má právo používať so súhlasom prihlasovacie meno užívateľa, ktorý je zároveň autorom príspevku pre redakčnú časť portálu.

 

 

IV. Členstvo a služby portálu

Portál www.mamaburza.sk  je určený predovšetkým pre inzerciu. Inzercia je rozdelená na súkromnú a komerčnú, ktorý je spoplatnená vrámci stanoveného členstva a poplatkov za komerčné služby.

Prvej časti súkromných neplatiacich inzerentov sú poskytované základné služby serveru vrámci stanoveného bronzového členstva. Výnimku tvoria doplnkové funkcie, ktoré sú spoplatnené (banerová reklama, ikona, PR článok).

Platiaci strieborní a zlatí inzerenti majú vopred stanovené výhody. Ich inzercia je zobrazovaná prednostne na úvodnej stránke www.mamaburza.sk , majú väčší inzertný priestor vrámci poskytovaného členstva, zľavy pre priamy predaj v rámci organizovaných predajných podujatí a pod.

Poplatky za členstvo sú nenávratné a nepodliehajú reklamácií.

Z každého poplatku je vždy 15 percent sumy (bez ohľadu na výšku poplatku) prirátavané na konto neziskovej organizácii Želaj si! za účelom pomoci chorým detičkám. Prevádzkovateľ má plné právo rozhodnuť o darcovstve, spôsobe a uplatnení vyzbieranej čiastky.

Obchodná časť portálu www.mamaburza.sk  je určený pre maloobchodný predaj. V prípade veľkoobchodnej ponuky tovaru je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa o možnostiach poskytnutia reklamných služieb a zakúpenie reklamného banera, ikony, odkazu na eshop, odkazu na príspevok či PR článok alebo reklamnej prezentácie na iných podujatiam mamaburzy.

Komerčným predajom je myslený predaj nového tovaru, či ,,second hand” tovaru vo väčšom množstve, outlet oblečenie vrátane tzv. customer return, oblečenie na objednávku a podobne. Takýto predajcovia sú su vedomí vlastníctva potrebného živnostenského oprávnenia.

Komerčnými predajcami sú aj predajcovia katalógovej či inej kozmetiky a drogistického tovaru (Avon, LR a pod), predajcovia potravinových, výživových i vitamínových doplnkov (Herbalife), predajcovia domácich potrieb (napr. Zepter), predajcovia  a výrobcovia šperkov, či služieb. Títo užívatelia majú povolené vkladať inzeráty ako platiaci členovia vrámci  strieborného alebo zlatého členstva. Viac o platenom členstve nájdete na adrese www.mamaburza.sk/clenstvo

Ak užívateľ ako neplatiaci začne ponúkať komerčný tovar, bude vyzvaný k zmene na platené členstvo vrámci poskytovania služieb. Takisto ak bude do osobného fotoalbumu vkladať inzertné fotografie.Takéto konto po neakceptovaní výzvy bude užívateľovi zrušené.

 

IV. Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií užívateľov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľom ani iným partnerom (spriatelené webstránky s odkazmi, reklamní partneri) za akékoľvek škody spôsobené užívaním portálu.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušené optimálne pripojenie na internetový portál.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť ďalších uverejnených príspevkov a odkazov a tiež nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody týmto užívaním vzniknuté, na ktoré sa je možnosť pripojiť prostredníctvom odkazov uvedených na stránkach. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá či neručí za akúkoľvek časť či obsah informácií uvedených vo forme príspevku, ponuky, reklamy či inzercie alebo obdobných zverejnení, na ktorych sa spolupodieľajú tretie osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

Vymazávať inzeráty, ktoré podľa neho nesplňujú podmienky inzercie a to bez nároku na vrátenie poplatku za strieborné alebo zlaté členstvo.

Vyradiť ponúkaný tovar, či obsah daného užívateľa

Upravovať inzeráty bez upozornenia užívateľa.

Odoprieť užívateľovi prístup na stránky z dôvodu poškodzovania poskytovateľa, iného užívateľa alebo porušenia niektorého ustanovenia týchto podmienok.

Vyhodiť užívateľa zo systému.

Meniť podmienky a služby portálu.

Nezverejniť, resp. zmazať inzeráty, ktoré sú podľa jeho názoru v rozpore so zákonmi, slušnými mravmi alebo sú inak nevhodné pre uverejnenie.

Prevádzkovateľ má všetky práva vyhradené.

 

Prevádzkovateľ môže monitorovať alebo kontrolovať ktorékoľvek časti serveru vrámci internej pošty medzi užívateľmi, fór a obsah servera. Nie je to ale jeho povinnosťou.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prerušením registrácie užívateľa. V prípade závažného porušenia pravidiel servera (poškodenie iných užívateľov, neuhradenie záväzku či nezaslanie tovaru) súhlasí užívateľ so zverejnením svojho mena v tzv. "Black liste".

V prípade porušenia pravidiel a zablokovaní účtu sa nevracajú uhradené poplatky za členstvo. Poplatky za členstvo budú vrátené len v odôvodnených a relevantných prípadoch po vzájomnej dohode.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s obsahom akéhokoľvek oznamu, či už by mala taká zodpovednosť vzniknúť na základe zákonov týkajúcich sa autorských práv, ochrany pred ohováraním, ochrany súkromia, na základe zákonov proti pornografii či iným spôsobom.

Prevádzkovateľ si ponecháva právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by prevádzkovateľ považoval za urážlivý, nactiutŕhačný, neslušný alebo inak neprijateľný.

V prípade komerčného predaja nových vecí si môže prevádzkovateľ vyžiadať nákupný doklad o nadobudnutí vecí v prípade ,,pochybného” tovaru, u ktorého nie preukázateľná originálnosť. Tento doklad môže byť zaslaný v elektronickej podobe a slúži iba ako ochrana nakupujúcich pred kúpou falzifikátu.

Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o užívateľoch serveru orgánom činným v trestnom konaní.

 

V. Užívateľ

Užívateľ využíva služby portálu na vlastné riziko a zodpovednosť.

Užívateľ sa registruje iba pod jednou registráciou, v inom prípade môže byť

konto zablokované bez ohľadu na spoplatňované členstvo.

Užívateľ využíva poskytované služby len zákonným účelom.

Každý z užívateľov zodpovedá za svoje údaje, ktoré vkladá na server (príspevky, inzeráty, fotografie).

Prenos, uchovávanie alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaný.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s uvedeným voči registrovaným užívateľom ani tretím stranám.

Užívateľ, ktorý predáva či inzeruje napodobeniny, sa môže vystaviť možnosti trestného stíhania  spoločnosťami, ktorých značku zneužíva. Užívateľ nesie všetku zodpovednosť za zneužitie ochranných známok.

 

 

V. Porušenia podmienok a zákazy platné pre užívateľov

Vložené inzeráty nesmú porušovať zákony SR a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi. Užívatelia musia služby poskytované portálom využívat iba zákonným účelom.  

Je zakázané:

Inzerovať multilevel systémy, pyramídové hry, lietadlá, pofidérne marketingové systémy.

Inzerovať systémy, ktoré ponúkajú bezpracné zárobky.

Inzerovať kopie letákov, listov, CD, kníh a pod.

Kopírovať rovnaký inzerát do viacerých kategórií.

Vkladať inzeráty do iných kategórií, než do ktorých správne patria.

Vkladať rovnaké inzeráty opakovane a zahlcovať tým systém.  

Vkladať do inzerátu HTML značky.

Inzerovať firmy alebo www stránky bez spoplatneného členstva (inzerovať je možné iba tovar).

Inzerovať erotický tovar a služby.

Posielať užívateľom reklamy na výrobky či pracovné ponuky prostredníctvom internej pošty portálu, ktorý je výhradne určený pre predaj či kúpu tovaru.

Predávať tovar so špeciálnym povolením (lieky a pod).

Klamať zadávaním do názvu a popisu iných, viac populárnych výrobcov, než je inzerovaná vec.

Vkladať tovar vo veľkom množstve bez zreteľného a viditeľného stavu ponúkaného tovaru.

Ponúkať veci s ilustračnými alebo katalógovými fotografiami.

Prenášať, uchovávať alebo propagovať informácie, dáta alebo materiály ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s uvedeným voči registrovaným užívateľom ani tretím stranám.

Inzerovať služby ohľadom pornografie a akýkoľvek obchod so sexuálne orientovanou tématikou. Toto opatrenie rovnako platí pre všetky stránky a obsah, ktorý propaguje nelegálne aktivity alebo obsah, ktorý svojou povahou poškodzuje záujmy prevádzkovateľa alebo iné servery na internete. Odkazy na webstránky s touto tématikou sú tiež zakázané, o čom má výhradne právo rozhodovať prevádzkovateľ.

Inzerovať  akékoľvek žiadosti o príspevky na rôzne zbierky! Zbierky môžu byť usporiadané len so zvolením a vedomím prevádzkovateľa. Individuálne zbierky budú povolené len celkom výnimočne. Dôraz je kladený na usporiadanie zbierok, ktoré končia na súkromných účtoch.

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa šíriť a kopírovať obsah portálu.

Narušenie technického alebo obsahového charakteru portálu.

Používať vulgarizmy a témy vo fórach netýkajúce sa charakteru portálu.

 

V prípade porušenia týchto podmienok bude užívateľ zablokovaný.

 

Za vážne porušenie podmienok je považovaná skutočnosť, kedy sa jeden užívateľ zaregistruje pod iným kontom za účelom obchádzania stanovenej podmienky. V tomto prípade bude tento účet zablokovaný, prípadne celkom zrušený.

V prípade závažného porušenia pravidiel servera (poškodenie iných užívateľov, neuhradenie záväzku či nezaslanie veci) súhlasí užívateľ so zverejnením svojho mena v tzv. "Black liste".

 

7. Záverečné ustanovenie  

Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. STANOVENÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU www.mamaburza.sk môžu byť priebežne upravované či inak pozmeňované bez predchádzajúceho upozornenia. Je v záujme užívateľa sledovať priebežne tieto podmienky. Ak užívateľ využíva stránky aj po zmene týchto podmienok, považuje sa to za súhlas so zmenami podmienok.

 

 

V Bratislave dňa 1.9.2009